25 ago. 2016

PROPOSTAS A PARTIDOS POLITICOS ELECCIÓNS GALEGAS: POBREZA ENERXÉTICA E NOVO MODELO ENERXÉTICO

O vindeiro 25 de setembro hai eleccións ao Parlamento Autonómico de Galicia. Dende á Coordinadora Galega de ONGD, da que formamos parte, e ademais colaboramos na Comisión de Incidencia Política e na Xunta Directiva, se elaboraron unhas propostas para que os partidos políticos concorrentes as incorporen nos seus respectivos programas. Aquí está a versión resumida e aquí a longa, que inclúe unha serie de propostas na liña de coherencia de políticas, ou sexa, non quedarnos só en reivindicacións relativas ao desexado 0,7% do orzamento da Xunta para cooperación ao desenvolvemento e defensa dos dereitos humanos globais, senon que se implementen medidas coherentes con esa protección dos dereitos humanos tamén co 99,3% do orzamento restante, o cal en ESF Galicia preocúpanos incluso máis.

Por iso, vimos contando cales son esas propostas (e algunha a maiores, mesmo algúns indicadores concretos de cumprimento) dentro da coherencia de políticas nos eidos de traballo de ESF Galicia (que é onde máis puidemos aportar):


 • Promover novos modelos de produción e consumo (consumo responsable e soberanía alimentaria). Esta a desenvolvimos aquí.
 • Garantir o Dereito Humano á auga. A desenvolvimos aquí.
 • Promover acceso á tecnoloxía axeitada e igualitaria (fenda dixital, software libre e datos abertos). A desenvolvimos aquí.
 • Educar para a cidadanía global, a desenvolvimos aquí
 • Pobreza enerxética e novo modelo enerxético, que é a que toca hoxe.

Pobreza enerxética e novo modelo enerxético
A  loita  contra  a  pobreza  enerxética  debe  ser  un piar  esencial  no obxectivo  de  ter  políticas  públicas galegas coherentes cos DDHH e o desenvolvemento humano sostible. As propostas que realizamos  céntrase en tres eixos:

1. Compromiso coa erradicación da pobreza enerxética (incapacidade dun fogar ou familia para satisfacer  un  mínimo  de  servizos  enerxéticos  para  cubrir as súas necesidades básicas domésticas):

 • Promover axudas compensatorias nos casos de impago  xustificado socialmente,  eliminando os casos de corte de subministro eléctrico e de gas por  razóns  de  vulnerabilidade  social,  especialmente nos casos de unidades familiares monoparentais e/ou con menores de idade.
 • Promover, en colaboración con organismos que traballan con colectivos vulnerábeis, obradoiros de eficiencia  enerxética onde se ofrezan ferramentas   para reducir os importes das facturas de luz e gas e consellos prácticos  para  o  uso  racional  e eficiente da enerxía.
 • Promover puntos de información enerxética para orientación  personalizada  a  persoas  con  dificultades para entender e facer fronte as súas facturas e a detección de posibles situacións de pobreza severa.
 • Promover asesorías domiciliarias en casos de pobreza enerxética severa,  diagnóstico da situación enerxética dos fogares e proposta de medidas de aforro adaptadas a cada caso.
 • Intervencións  en  fogares  en  casos  de  pobreza enerxética  severa,  executar  medidas  de  aforro enerxético adaptadas a cada caso concreto.
 •  
INDICADORES PROPOSTOS POR ESF GALICIA

Porcentaxe de fogares con gastos en enerxía doméstica superiores ao 10% dos ingresos en Galicia.
Situación ano 2012: 18%
Obxectivo 2020: 0%
Fonte: Elaboración a partir dos microdatos da “Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) del Instituto Nacional de Energía (INE)”

Porcentaxe de fogares que non poden permitirse manter a súa vivenda cunha temperatura axeitada en Galicia.
Situación ano 2012: 7%
Obxectivo 2020: 0%
Fonte: Elaboración a partir dos microdatos da ECV (INE).

2. Compromiso   da   administración   coa   eficiencia  enerxética:


 • Supervisar  o  cumprimento  da  lexislación  en  materia de eficiencia enerxética nas instalacións de  alumeado  exterior  por  parte  dos  concellos  galegos  (Real  Decreto  1890/2008  de  14  de  novembro)   revertendo   a   situación   actual   na   que  o  55%  dos  procedementos  publicados  na  Plataforma  de  Contratación  Pública  de  Galicia  durante   o   2015   incumpren   a   referenciada   normativa.
 • Incluír  nas  posibles  axudas  a  reformas  e  novas  construcións  (e  nos  pregos  de  condicións  para  obras  públicas)  criterios  de  eficiencia  enerxética  (superando  aos  xa  incluídos  na  lexislación  vixente).
 • Promover á I+D en eficiencia enerxética naquelas industrias que pola súa singularidade teñan un impacto importante no desenvolvemento humano no ámbito galego (por exemplo industrias electrointensivas  que  sexan  motores  económicos en áreas rurais, etc.).
INDICADORES PROPOSTOS POR ESF GALICIA

100% das licitacións de Iluminación Pública publicados na Plataforma de Contratación Pública de Galicia durante os anos 2016-2020 cumplen a referenciada normativa de eficiencia enerxética. Fonte: Plataforma de Contratación Pública de Galicia


Incremento da inversión público-privada en I+D no ámbito da eficiencia enerxética na industrias electrointensivas ubicadas no territorio galego


3. Promoción da soberanía enerxética (novo modelo enerxético):

 • Promover   axudas   e   ordenanzas   reguladoras  que  faciliten o auto-abastecemento enerxético a baixa escala a partir de tecnoloxías que xa existen, explorando os límites que permiten as leis.
 • Promover  a  participación  cidadá,  asegurando  a  igualdade de xénero, na toma de decisións relativas  ao  desenvolvemento  de  infraestruturas  enerxéticas e o abastecemento enerxético.
  Promover  o  “asociacionismo  enerxético”  (cooperativas   de   consumo   de   enerxías   renovables,   instalación   enerxéticas   compartidas,...).
 • Campañas  de  consumo  responsable  de  enerxía nas  propias  institucións, mediante  boas  prácticas.
  Traballarase para declarar a Galicia  “100% autosuficiente  enerxicamente”  (cando  se  produce máis da que se consume) e, idealmente, “100% autosuficiente   de   enerxías   renovables”. Todo isto respectando escrupulosamente a planificación  territorial  correspondente  ás  zonas  sensibles a determinados tipos de infraestruturas de xeración de enerxía. 
INDICADORES PROPOSTOS POR ESF GALICIA

Aumento dun 20 % de enerxía obtida en Galicia a partir de fontes renovables durante a lexislatura e dininución anual da % de enerxía importada, facendo estudos de diagnose da situación inicial se fora necesario.

No hay comentarios: